پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجزای مأمورٌ به خیالی"واژه زیر را بکار ببرید:

اِجزا در تبدل قطع