عملکردها

اجتهاد قیاسی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

اجتهاد قیاسی : استنباط حکم مسئله از راه قیاس به موارد مشابه

اجتهاد قیاسی، اجتهادی است که بر اساس قیاس صورت می‌گیرد؛ یعنی مجتهدی که قیاس را به عنوان دلیل پذیرفته است، حکم مسائل مستحدثه را که درباره آنها در کتاب و سنت نصی وجود ندارد، از راه قیاس آنها با موارد مشابه که درباره آنها نصی وجود دارد، استنباط می‌نماید.

نکته: قیاس از نظر علمای شیعه باطل است.

نیز ر.ک:قیاس (اصول).

منابع

  1. الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 127
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

اجتهاد ( عام )

وابسته

اجتهاد استحسانی، قیاس ( اصول )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اجتهاد قیاسی به زیرصفحه اجتهاد قیاسی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 127
  • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 569، 592
  • المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 2 : صفحه 233
  • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 23