پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اجتماع ( فقه )، مکروهات اذان

وابسته

اذان، اذان اعلان، اذان جمعی، اذان نماز، عدد اذان در یک نماز

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 7 : صفحه 348
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 135
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 3 : صفحه 486