پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

آیات قسم : آیات مشتمل بر سوگند

به آیاتی که در آن‌ها سوگند یاد شده است 'آیات قسم' می‌گویند؛ چه یادکننده سوگند خدا باشد و چه مخلوقات؛ هر چند بیشتر سوگندهای قرآن از طرف خدای متعالی است که برای تأکید بر سخن خویش یا بیان اهمیت برخی پدیده‌ها و موضوعات به آن‌ها سوگند یاد کرده است.

آیات قَسم در قرآن فراوانند؛ برخی از آن‌ها عبارتند از:

1. سوگند به خداوند: آیات56 و 63 سوره نحل، 40 سوره معارج، 65 سوره نساء، 67 سوره مریم، 3 سوره سبأ، 53 سوره یونس و….

2. سوگند به فرشتگان: آیات 1 - 4 سوره صافات و 1 - 5 سوره مرسلات.

3. سوگند به قرآن: آیات 1 سوره یس، 1 سوره دخان، 1 سوره ق، 1 سوره زخرف، 1 سوره ص.

4. سوگند به پیامبر (ص) : آیات 72 سوره حجر و 3 سوره بروج.

5. سوگند به قیامت: آیات 1 سوره قیامت و 2 سوره بروج.

6. سوگند به وجدان انسان: آیه 2 سوره قیامت.

7. سوگند به قلم: آیه 1 سوره قلم.

نیز ر.ک:قسم‌های قرآن.

منابع

  1. سوگندهای قرآنی : صفحه (64-482)
  2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه (53-59)

اصطلاح‌نامه

اعم

آیات

وابسته

قسم‌های قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آیات قسم به زیرصفحه آیات قسم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه (53-59)، 54
  • سوگندهای قرآنی : صفحه (64-482)
  • مجله بینات جلد 2 : صفحه 189، 190