پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:سُوَر سمایی.

اصطلاح‌نامه

اعم

آیات

وابسته

آیات ارضی، آیات بین ارض و سماء، آیات تحت ارضی، سمایی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آیات سمائی به زیرصفحه آیات سمائی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 37، 90
  • پژوهشی در تاریخ قرآن کریم : صفحه 74