پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آگاه کردن"واژه زیر را بکار ببرید:

اِخبار ( فقه )