پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آنیه"واژه زیر را بکار ببرید:

ظرف ( فقه )