پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

آلات سفر: ابزاری که مسافر بر حسب عادت بدان نیاز دارد، مانند مَرکَب، غذا، وسائل آشپزی و غیر آن که بر حسب مدّت و نوع سفر از حیث کوتاه بودن یا طولانی بودن، خشکی یا دریایی و زمینی یا هوایی، متفاوت است.

وجود عین یا قیمت آلات سفر، شرط تحقّق استطاعت (--' استطاعت) برای حج است، چنانچه تناسب داشتن آن با شأن مسافر از حیث قوی یا ضعیف بودن وی - نه ثروت و فقر - نیز شرط است. 7

در این که هزینه آلات سفر در مضاربه (--' مضاربه) از اصل سرمایه تأمین می‌شود یا بر عهده عامل است، اختلافی می‌باشد، قول اول، مشهور است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 132

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )، احکام سفر

وابسته

استطاعت حج، سفر ( فقه )، هزینه سفر مضارب

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 132