پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آلات تذکیه"واژه زیر را بکار ببرید:

آلات ذبح