پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"گمراهان"واژه زیر را بکار ببرید:

اهل ضلال