پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اهل ضِلال: گمراهان.

در فقه، عنوان اهل ضلال بر سه گروه اطلاق شده است: غیر شیعه دوازده امامی

________________________________________

735

(--' مخالف) ، کفّار (--' کفر) و مستضعفان (--' مستضعف).

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 734

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اهل ضلال» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

گمراهان

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

کتب ضاله، وصیت بر اهل ضلال

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اهل ضلال به زیرصفحه اهل ضلال/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 58
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 734