پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

وارث ( فقه )

وابسته

بلاوارث، میراث بلاوارث، ولای امامت

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 8 : صفحه 190
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 399
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 260، (264-265)
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 464
  • مهذب الاحکام جلد 30 : صفحه (241-242)