پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

واجب مولوی : فعل متعلق طلب حقیقی شارع و دارای ثواب و عقاب

واجب مولوی، مقابل واجب ارشادی بوده و عبارت است از فعلی که برای به دست آمدن مصلحت موجود در آن، شارع آن را مورد بعث و طلب حقیقی قرار داده است؛ از این رو، انجام آن، پاداش و ترکش کیفر و عقاب خواهد داشت، مانند: روزه و نماز.

منابع

  1. نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 272
  2. مبادی فقه و اصول : صفحه 185
  3. اصطلاحات الاصول : صفحه 74
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

واجب ( اصول فقه )

وابسته

واجب ارشادی

منابع

  • اصطلاحات الاصول : صفحه 74
  • مبادی فقه و اصول : صفحه 185
  • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 272