پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"مجتهد ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

فقیه ( فقه )