پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، قصد اقامت

وابسته

اتمام نماز، عدول از اقامت اثنای نماز، عدول از قصد اقامت، قصر نماز، نماز تمام، نماز مسافر

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 139
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 139، 261
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 515
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 380
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 8 : صفحه 140
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 266