پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «فرسخ» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

فرسنگ

اعم

آلات سنجش

وابسته

برگشت از دو فرسخی، کیلومتر، مسافت شرعی، میل ( وسیله اندازه )

== منابع ==index.php?catid=50

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 778
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 38 : صفحه 321
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 248
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 510
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 200
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 328
  • کتاب الصلاة (ط.ق) : صفحه 411
  • مصباح الفقیه : صفحه 727، 731
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 144