پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «غیبت کننده ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

گوینده غیبت، مغتاب( فاعل)

اعم

فاسق ( فقه )

وابسته

امامت غیبت کننده، شهادت غیبت کننده، غیبت ( فقه )، غیبت شونده ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه غیبت کننده ( فقه ) به زیرصفحه غیبت کننده ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 6 : صفحه 85
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 340
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 128