پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ظهور موضوعی : ظهور ناشی از وضع و قواعد عمومی لغت

ظهور موضوعی، مقابل ظهور ذاتی بوده و عبارت است از ظهوری که ناشی از وضع و اسالیب و قواعد عمومی لغت ـ زبان شناسی ـ می‌باشد که همه عقلا آن را به کار گرفته‌اند و به خاطر انصراف و انس ذهنی در نزد شخص خاصی نیست.

حجیت ظهور موضوعی در نزد عقلا اجماعی است.

در کتاب ' الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی ' آمده است:

' ان الحجة هو خصوص الظهور الموضوعی لان العقلاء انما یبنون علی حجیة الظهور باعتبار ان ظاهر حال کل متکلم ارادته للمعنی الظاهر و من الواضح ان ظاهر حال المتکلم هو ارادته للمعنی الظاهر بسبب الوضع دون الظاهر بسبب الانس الذهنی الخاص ' [۱] .

گاه ظهور موضوعی با ظهور ذاتی جمع می‌شود و گاهی آن دو از هم جدا هستند، ولی فایده ظهور ذاتی کشف از ظهور موضوعی است، درصورتی که قرینه‌ای بر خلاف آن نباشد.

پانوشت

  1. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 164

منابع

  1. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 165
  2. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 188
  3. المعجم الاصولی : صفحه 725
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ظهور الفاظ

وابسته

ظهور ذاتی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظهور موضوعی به زیرصفحه ظهور موضوعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 164، 165، 168
  • المعجم الاصولی : صفحه 725
  • بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 291، 293
  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 188، 189