پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ظهار

وابسته

ظهار معلق

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 33 : صفحه 105
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 476
  • مهذب الاحکام جلد 26 : صفحه 217