پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ظن ممنوع : ظنّ محکوم به عدم اعتبار، به استناد دلیل ظنّی معتبر

ظن ممنوع، مقابل ظن مانع بوده و عبارت است از ظنی است که بر عدم اعتبار آن دلیل ظنی معتبری اقامه شده است، مثل آن که بر عدم اعتبار ظن حاصل از استحسان (ظن ممنوع) ، دلیل ظنی دیگری ـ ظن مانع ـ هم چون شهرت یا اجماع منقول اقامه شده باشد.

در این که اقتضای مقدمات انسداد، رجحان ظن مانع است یا ظن ممنوع، یا تساقط هر دو، و یا تمسک به هر یک که قوی تر است، اختلاف وجود دارد.

نیز ر.ک:ظن مانع.

منابع

 1. فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 261
 2. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 5 : صفحه 75
 3. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 484
 4. تحریرالفصول جلد 4 : صفحه 453
 5. ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 423
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ظن ( اصول فقه )

وابسته

ظن مانع

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظن ممنوع به زیرصفحه ظن ممنوع/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 157
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 162
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 484
 • ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 423
 • تحریرالفصول جلد 4 : صفحه 453
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 205
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 261
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 322
 • کفایة الاصول : صفحه 375
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 5 : صفحه 75
 • نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 181