پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

رتبه اصول فقه : بحث از جایگاه علم اصول فقه میان علوم اسلامی

منظور از رتبه اصول فقه، جایگاه و موقعیتی است که علم اصول فقه در میان سایر علوم رایج در حوزه‌های علمی دارد. از آن جایی که اصول فقه علمی است که قواعد آن در استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بحث از احکام شرعی در فقه مطرح می‌گردد، این علم، مقدمه علم فقه به حساب آمده و رتبه و شرافت علم فقه، از آن بالاتر است [۱] . و از آن جا که فهم اصول فقه، متوقف بر دانستن منطق، ادبیات عرب و کلیات علم درایه و رجال است، رتبه آن، از این علوم بالاتر است.

پانوشت

 1. معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 28

منابع

 1. اجود التقریرات جلد 1 : صفحه (2-3)
 2. فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 18
 3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «رتبه اصول فقه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مرتبه اصول فقه

وابسته

اصول فقه ( حوزه اصلی )، رتبه فقه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه رتبه اصول فقه به زیرصفحه رتبه اصول فقه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه (2-3)
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 13
 • عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 : صفحه 8
 • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 17
 • فوائد الاصول جلد 1,2 : صفحه 18
 • فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 18
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 13
 • معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 28
 • منتقی الاصول جلد 5 : صفحه 17
 • نهایة الاصول : صفحه 7