پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

رتبه اصول فقه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه رتبه فقه به زیرصفحه رتبه فقه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 28