پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبیحه

وابسته

خنثی، ذبح خنثی

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 146
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 273
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 143
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 59