پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح، شرایط ذبح

وابسته

ذبح از قفا

منابع

  • المسائل المنتخبة : صفحه 456
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 147
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 406
  • منهاج الصالحین جلد 3 : صفحه 280
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 66