پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذات العاده ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

حایض صاحب عادت