پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"حایض ذات عادت"واژه زیر را بکار ببرید:

حایض صاحب عادت