پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"تخمیس"واژه زیر را بکار ببرید:

خمس ( عمل )