پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بی هوش» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مدهوش، مغمی علیه

اعم

انسان غیر سالم

وابسته

آمیزش بی هوش، احرام بی هوش، ارتداد بی هوش، اعتکاف بی هوش، افاقه بی هوش، اقرار بی هوش، انزال بی هوش، بی هوشی ( فقه )، بیع بی هوش، تلبیه بی هوش، حج بی هوش، رمی جمرات بی هوش، روزه بی هوش، زکات بی هوش، زکات فطره بی هوش، سرقت بی هوش، شفعه بی هوش، ضمان بی هوش، طلاق بی هوش، عقد بی هوش، قذف بی هوش، قسم بی هوش، نذر بی هوش، نذر غیر قاصد، نماز بی هوش، وصیت بی هوش، وکالت بی هوش

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه بی هوش به زیرصفحه بی هوش/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 338
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 36 : صفحه 307