پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

. بازار مسلمانان: مراد از آن بازاری است که همه یا بیشتر کاسبان آن مسلمان

هستند. بازار مسلمانان از نشانه‏های تذکیه حیوان است) ر تذکیه (؛ بدین معنا که گوشت، پوست و دیگر اجزای حیوان که از بازار یادشده خریداری می‏شود محکوم به طهارت و حلّیت است.

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بازار مسلمین» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سوق المسلمین

اعم

بازار، مشترکات

وابسته

بازار کفار، پوست بازار مسلمین، پیه بازار مسلمین، حق سبق بر بازار، ذبیحه بازار مسلمین، قاعده سوق،