پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اسلام زوجه

وابسته

اسلام زوج حربی، زوجه حربی، کافر حربی

منابع

  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 116
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 108