پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
Subcategory of یک خاصیت از پیش تعریف شده است (همچنین به عنوان special property شناخته شده‌است). این خاصیت ساخته شده‌ای است که همراه با امتیازات اجرایی اضافی است اما فقط شبیه هر user-defined property دیگری می‌توانند استفاده شوند. This property is pre-deployed (also known as special property) and comes with additional administrative privileges but can be used just like any other user-defined property.

صفحات با استفاده از ویژگی "Subcategory of"

این خصوصیت یک خصوصیت ویژه در این ویکی است. نمایش ۲۵ صفحات با استفاده از این خاصیت.

(۲۵تای قبلی) (۲۵تای بعدی)

آ

آب +معدن  +, مایع  +, مطهرات  +,
آب آجن +آب  +, آلوده  +
آب اماله +آب  +
آب انگور +آب میوه  +
آب انگور جوشیده +آب میوه جوشیده  +, آب انگور  +
آب انگور نجوشیده +آب انگور  +
آب باران +آب مطلق  +
آب برف +آب  +
آب برهوت +آب  +
آب بستن در جهاد +جهاد با وسایل کشتار  +
آب تلخ +آب  +
آب جاری +آب مطلق  +, آب کثیر  +
آب جاری در خانه +آب جاری  +, مستحبات خانه  +
آب جاری متصل به نهر +آب جاری  +
آب حمام +آب  +
آب خالص +آب مطلق  +
آب خرما +آب میوه  +
آب خرمای جوشیده +آب خرما  +
آب خرمای مستهلک +آب خرما  +
آب خرمای نارس +آب خرما  +
آب دادن +نوشاندن  +, احسان ( فقه )  +
آب دادن به اسیر +آب دادن  +, احسان به اسیر  +
آب دادن به اهل تسنن +آب دادن  +
آب دادن به فاسق +آب دادن  +
آب دادن به مؤمن +آب دادن  +
(۲۵تای قبلی) (۲۵تای بعدی)