پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
Modification date یک خاصیت از پیش تعریف شده است (همچنین به عنوان special property شناخته شده‌است). این خاصیت ساخته شده‌ای است که همراه با امتیازات اجرایی اضافی است اما فقط شبیه هر user-defined property دیگری می‌توانند استفاده شوند. This property is pre-deployed (also known as special property) and comes with additional administrative privileges but can be used just like any other user-defined property.

صفحات با استفاده از ویژگی "Modification date"

این خصوصیت یک خصوصیت ویژه در این ویکی است. نمایش ۲۵ صفحات با استفاده از این خاصیت.

(۲۵تای قبلی) (۲۵تای بعدی)

C

CHANARON ، JOLLY +18 May 2016 10:39:19  +
Cam pbell ، Wallace Hall +18 May 2016 10:20:34  +

D

DUTTA ، SUMITRA +18 May 2016 10:21:12  +

H

HITT ، MICHAEL . A +18 May 2016 10:21:14  +

K

KV Soon +18 May 2016 10:20:36  +
Kovacic ، Zlatko . J +17 May 2016 20:42:49  +

P

Popeno ، David +17 May 2016 20:49:32  +

S

Schrieber ، Thomas +18 May 2016 10:19:09  +

T

Towbs ، Gary +18 May 2016 10:20:39  +

آ

آئینه +21 October 2016 12:00:00  +
آئینه +20 February 2012 11:00:00  +
آب +18 May 2016 11:30:33  +
آب +18 May 2016 11:30:34  +
آب آجن +20 February 2012 11:00:00  +
آب آجن +20 February 2012 11:00:00  +
آب اماله +20 February 2012 11:00:00  +
آب اماله +20 February 2012 11:00:00  +
آب انگور +18 May 2016 11:30:34  +
آب انگور +18 May 2016 11:30:34  +
آب انگور جوشیده +20 February 2012 11:00:00  +
آب انگور جوشیده +20 February 2012 11:00:00  +
آب انگور جوشیده/نمایه‌های موضوعی +20 February 2012 11:00:00  +
آب انگور نجوشیده +20 February 2012 11:00:00  +
آب انگور نجوشیده +20 February 2012 11:00:00  +
آب باران +18 May 2016 11:30:35  +
(۲۵تای قبلی) (۲۵تای بعدی)