پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
Corresponds to یک خاصیت از پیش تعریف شده است (همچنین به عنوان special property شناخته شده‌است). این خاصیت ساخته شده‌ای است که همراه با امتیازات اجرایی اضافی است اما فقط شبیه هر user-defined property دیگری می‌توانند استفاده شوند. This property is pre-deployed (also known as special property) and comes with additional administrative privileges but can be used just like any other user-defined property.