پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"گوینده غَناء"واژه زیر را بکار ببرید:

فاعل غَنا