پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گنجشک» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عصفور

اعم

پرنده حلال گوشت

وابسته

طهارت آب چاه از پرنده کوچک

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه گنجشک به زیرصفحه گنجشک/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الجامع للشرائع : صفحه 379
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 289
  • الفقه جلد 76 : صفحه 142
  • اللمعة الدمشقیة : صفحه 218
  • المسائل المنتخبة : صفحه 385، 467
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 156
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 317
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 340
  • منهاج الصالحین جلد 3 : صفحه 293
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 226، 290