پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

آیه 006 تحریم درباره نقش زن و شوهر در بازدارندگی از گناه ، منابع:

راه روشن (ترجمه المحجة البیضاء) جلد 3 صفحه 121

نقش گناه در سوء عاقبت ، منابع:

جامع السعادات جلد 1 صفحه 272