پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گِل، معدن

وابسته

تیمم بر گل ارمنی، سجده بر گل ارمنی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه گل ارمنی به زیرصفحه گل ارمنی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 327
 • الفقه جلد 76 : صفحه 213
 • المهذب البارع جلد 4 : صفحه 221
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 353
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 165
 • توضیح المسائل مراجع جلد 2 : صفحه 530
 • توضیح المسائل : صفحه 368
 • توضیح المسائل : صفحه 554
 • توضیح المسائل : صفحه 465
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 369
 • حاشیة مجمع الفائدة و البرهان : صفحه 707
 • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 23