پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث درباره خواص انجیر و گلابی ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 98

حدیث درباره خواص درمانی گلابی و انجدان رومى و انجیر و تره ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 311