پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث امام موسى کاظم علیه السلام درباره فراموشی به سبب خوردن سیب ترش و گشنیز ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 101