پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"گشاده رویی ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

خوش رویی ( فقه )