پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"گستردن"واژه زیر را بکار ببرید:

افتراش ( گستردن )