پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «گریفیتس ، پل . جی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

گریفیث ، پول.ج