پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"گروگذار"واژه زیر را بکار ببرید:

راهن ( فقه )