پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

احکام گرفتن جزیه در آیه جزیه ، منابع:

الاستغاثه فی بدع الثلاثة جلد 1 صفحه 18

اختلاف نظر شیعه اثنی عشری با اهل سنت درباره گرفتن جزیه ، منابع:

الاستغاثه فی بدع الثلاثة جلد 1 صفحه 18

گرفتن جزیه به وسیله ابوبکر،عبدالله بن ابی قحافه ،51قبل ازهجرت - 13ق. از اهل ذمه ، منابع:

الاستغاثه فی بدع الثلاثة جلد 1 صفحه 18