پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"گردآورنده زکات"واژه زیر را بکار ببرید:

عامل زکات