پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

گرایش فقهی تفسیر در کتاب تفسیرالمنیر ( زحیلی ، وهبه ) ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 7 صفحه 312