پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

گرایش علمی تفسیر در کتاب تفسیر الفرقان ( صادقی تهرانی ، محمد ) ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 7 صفحه 296

گرایش علمی تفسیر در تفاسیر قرن چهاردهم قمری ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 7 صفحه 107
مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 7 صفحه 16
مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 7 صفحه 98