پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

گرایش صوفیانه در کتاب غرائب القرآن و رغائب الفرقان ( نظام نیشابوری ، حسن بن محمد ) ، منابع:

التفسیر و المفسرون جلد 1 صفحه 327