پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

گرایش تفسیری شیعه در کتاب تفسیر الفرقان ( صادقی تهرانی ، محمد ) ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 7 صفحه 296