پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

گرایش اصلاحی تفسیر در تفاسیر قرن چهاردهم قمری ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 7 صفحه 18
مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 7 صفحه 30

دیدگاه مغنیه ، محمد جواد ، 1322 - 1400ق درباره گرایش اصلاحی تفسیر ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 7 صفحه 18